VTA – Varig tilrettelagt arbeid

Kontaktperson: Fagansvarleg Bodil Skauge Lundøy, tlf. 900 18 307, bodilsl@glode.no 

Arbeidsplass for VTA er i Havnevegen 11 15 på Frekhaug og på Mjåtveitflaten 37.

Innsøking skjer via lokalt NAV-kontor.

Gå til kontaktskjema

Tiltaket VTA er eit arbeidstilbod til personar som har problem med å få arbeid i det ordinære arbeidslivet.

Tiltaket er retta mot personar med uførepensjon, og arbeidsoppgåvene skal vere tilpasse yteevna og utfordringane til kvar einskild person.

Som deltakar i tiltaket vil du vere tilsett i verksemda på ubestemt tid. Alle arbeidstakarar får lønn i tillegg til uføretrygda.

VTA Gløde Arbeidsinkludering Myndiggjøring Brukermedvirkning
Kantine VTA Gløde Mestring

Gløde legg stor vekt på brukarmedverknad, myndiggjering og aktiv deltaking i alle ledd. 

Du vil få ein fast kontaktperson, og vi legg til rette for at du gjennom deltaking i arbeid skal få bruke eigne og tilgjengeleg ressursar og erfaringar.

Deltaking i arbeid gjer at du kan lære nye ting og utvikla deg, du skal kunne få utfalda deg kreativt, og at du skal få oppleve meistring.

Aktuelle arbeidsområde hos oss

Pakking av frukt på fruktavdelinga.

Sjåføroppgåver knytt opp mot frukt-, mat-, og produktlevering.

Kantine- og cateringarbeid.

Pakking og montering av mekaniske delar.

Utforming og produksjon av glasartiklar.

Vaktmeisteroppgåver.

Tekstilarbeid.

Lager- og logistikkarbeid for Framo og for Den Lille Gartner.

Produksjon av opptenningsbrikettane Glødeplugg.

Produksjon av treartiklar.

Eg vil vite meir om varig tilrettelagt arbeid (VTA)