Kompetansen vår

Medarbeidarane i Gløde har brei og variert kompetanse. Til saman dekker vi mange fagfelt og har solid erfaring frå privat næringsliv, helsevesen og offentleg forvaltning samla på ein stad.

Hos oss skal kvar enkelt deltakarar/arbeidstakar få eit gjennomført relevant, heilskapleg og personleg tilbod. Dette gjeld om arbeidstakar har sin faste arbeidsplass i Gløde eller om målet er ordinært arbeid.

Gløde Kompetanse Oppfølging
Gløde Logistikk Transport Truck

Pedagogisk kompetanse – blant anna grunnskulelærar

Helse- og omsorgsfag – til dømes sjukepleiar, vernepleiar og sosionom, aktivitør, apotekteknikar

Leiing / administrative fag – blant anna innan velferdsforvaltning, bedriftsleiing, organisasjonsvitenskap, HR/personalleiing, arbeids- og organisasjonspsykologi

Ulik kompetanse innan humanistiske fag

Markedsføring, salsleiing, reklame

Industri og handverksfag: Logistikk, produksjonsteknikk, tømrarfag, møbelsnikkar

Kokkefagleg kompetanse

Attføringskompetanse: Rekruttering, karriererettleiing, Supported Employment, Motiverande Intervju, sertifiserte instruktørar innan kartleggingsverktøya InFlow24 og Karriereverktøy