Kompetansen vår

Medarbeidarane i Gløde har brei og variert kompetanse. Til saman dekker vi mange fagfelt og har solid erfaring frå privat næringsliv, helsevesen og offentleg forvaltning samla på ein stad.

Pedagogisk kompetanse – blant anna grunnskulelærar

Helse- og omsorgsfag – til dømes sjukepleiar, vernepleiar og sosionom, aktivitør, apotekteknikar

Leiing / administrative fag – blant anna innan velferdsforvaltning, bedriftsleiing, organisasjonsvitenskap, HR/personalleiing, arbeids- og organisasjonspsykologi

Ulik kompetanse innan humanistiske fag

Markedsføring, salsleiing, reklame

Industri og handverksfag: Logistikk, produksjonsteknikk, tømrarfag, møbelsnikkar

Kokkefagleg kompetanse

Attføringskompetanse: Rekruttering, karriererettleiing, Supported Employment, Motiverande Intervju, sertifiserte instruktørar innan kartleggingsverktøya InFlow24 og Karriereverktøy

Hos oss skal kvar enkelt deltakarar/arbeidstakar få eit gjennomført relevant, heilskapleg og personleg tilbod. Dette gjeld om arbeidstakar har sin faste arbeidsplass i Gløde eller om målet er ordinært arbeid.

Gløde Kompetanse Oppfølging