Kompetansen vår

Medarbeidarane i Gløde har brei og variert kompetanse. Til saman dekker vi mange fagfelt og har solid erfaring frå privat næringsliv, helsevesen og offentleg forvaltning samla på ein stad. 

  • Pedagogisk kompetanse, blant anna grunnskulelærar
  • Juridisk kompetanse
  • Helse- og omsorgsfag, til dømes sjukepleiar, vernepleiar og sosionom, aktivitør, apotekteknikar
  • Leiing / administrative fag, blant anna innan velferdsforvaltning, bedriftsleiing, organisasjonsvitenskap, HR/personalleiing, arbeids- og organisasjonspsykologi
  • Ulik kompetanse innan humanistiske fag
  • Markedsføring, salsleiing, reklame
  • Industri og handverksfag: Logistikk, produksjonsteknikk, tømrarfag, møbelsnikkar
  • Kokkefagleg kompetanse
  • Attføringskompetanse: Rekruttering, karriererettleiing, Supported Employment, Motiverande Intervju, sertifiserte instruktørar innan kartleggingsverktøya Vip24 og Karriereverktøy

Hos oss skal kvar enkelt deltakarar/arbeidstakar få eit gjennomført relevant, heilskapleg og personleg tilbod. Dette gjeld om arbeidstakar har sin faste arbeidsplass i Gløde eller om målet er ordinært arbeid.

Gløde Kompetanse Oppfølging