Arbeidsinkludering

Gløde kan gjennom ulike tiltak vere ei støtte for folk som av ulike årsaker har falt utanfor arbeidslivet.

Vi kartlegg ressursane til kvar einskild, og gjennom dei ulike tiltaka våre samarbeider vi med ordinært arbeidsliv for å få flest mogeleg ut i jobb.

Arbeidsinkludering handlar om å kunne delta i det ordinære arbeidslivet, også om ein har helseutfordringar, om ein har sosiale utfordringar, og om ein har nedsett funksjonsevne, eller om ein er ein ungdom som ikkje har fullført vidaregåande skule, er sosialhjelpsmottakar eller er ein etnisk minoritet.

Vi i Gløde har gjennom fleire år opparbeida oss eit stort nettverk av verksemder som vi har eit samarbeid med, og som tar inn kandidatar frå oss til utprøving og praksisplass.

Vi meiner det skal vere fullt mogeleg å nytte evnene sine i eit arbeidsliv sjølv om ein ikkje har full arbeidskapasitet.

CV Søknad Intervju

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no