Klagemoglegheit

Dersom du som deltakar i eit av tiltaka ved Gløde ikkje er nøgd med tenesten du mottar, har du rett til å klage.

Ein klage er i denne samanhengen formell og skal gjerast skriftleg. Eige klageskjema kan nyttast. Dette finn du i vårt Dokumentsenter.

Gløde har eigen prosedyre for korleis klager skal behandlast.