CV, søknad og intervjutrening

Gå til kontaktskjema

Gløde tilbyr hjelp til å utforme CV og søknad samt intervjutrening i tiltaka AFT, avklaring og oppfølging.

Andre personar som ynskjer bistand på desse områda, kan bruke kontaktskjema eller ta direkte kontakt med avdelingsleiar Tryggve Gran, tlf. 479 32 483, tryggveg@glode.no

I samarbeid med deg vil Gløde og du utarbeide ein personleg søknad med oppdatert og tidsriktig CV. Vi vil sikre at den relevante kompetansen din blir trekt fram, der målet er å auke moglegheitene dine for at nettopp du skal bli kalla inn til intervju.

Sjølv om du som søkar ikkje kan fylle samtlege krav til ei stilling, har vi erfaring med at arbeidsgivarar vel å kalle inn våre kundar til intervju. Dette fordi søkarar klarer å bevisstgjere arbeidsgivarar om at arbeidsgivar sine kvalifikasjonskrav kombinert med søkaren sin kompetanse er korrekt match.

CV Søknad Intervju
CV Søknad Intervju

Kunden har til ein kvar tid medverknad og kan saman med sin rettleiar i Gløde ha påverknad på resultatet. Saman når vi målet om arbeidsinkludering.

Rettleiarane i Gløde har lang erfaring i kartlegging av arbeidsgivarar og kompetansen det blir spurt etter. Rettleiar vil også hjelpe til med å få fram motivasjonen din, og saman med deg få fram kva resultat du kan vise til, for å komme i betraktning av arbeid i ønska retning.

Intervjutrening

Intervjufasen er siste hinder før tilsetting/prøvetid. I den tida Gløde har jobba med arbeidsinkludering, har vi førebudd kundane våre på ulike spørsmål og scenarie som er naturlege og som kan og vil oppstå i eit intervju. Førebuingane vert vurdert ut frå stilling, arbeidsgivar og bransje ein skal på intervju hos.

Formålet med intervjutrening er særleg å sørgje for at kunden opplever intervjusituasjonen som trygg og får klargjort sin sosiale kompetanse konstruktivt. Dette vert utført ved at kunden gjennom ulike intervjusituasjonar får opparbeide seg ulike erfaringar, og får tilbakemeldingar på korleis blant anna motivasjon, kompetanse, erfaringar og resultat blir formidla til ein fiktiv arbeidsgivar.

Gløde nyttar i nokre tilfelle ordinære arbeidsgivarar til intervjutrening, noko som ytterlegare styrker kunden sin kompetanse, og gjer tenesten enda meir relevant, og resultatet enda betre.

Målet vårt er å bidra til at deltakarar har ein konstruktiv oppleving av tenestene som blir levert av Gløde, og at moglegheitene for arbeid blir styrka i reelle intervjusituasjonar.

Varigheit vil her vere ut frå kunden sine behov og ønske.

CV, søknad, intervjutrening

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no