Grunnleggande ferdigheiter

Lesing, skriving, rekning, munnlege ferdigheiter og digitale ferdigheiter er det vi til saman kallar grunnleggande ferdigheiter. Desse ferdigheitene er ein føresetnad for aktiv deltaking, læring og utvikling i skule, arbeid og samfunnsliv.

Lesing – det å kunne skape meining i teksten ved å lese, få innsikt i andre sine erfaringar og meiningar, å lese for å kunne delta aktivt i samfunnslivet.

Skriving – det å kunne ytre seg på ein forståelig måte med skrift, å kunne uttrykke eigne tankar, å kunne planleggje og utforme ulike tekstar.

Rekning – det å kunne bruke matematiske omgrep, framgangsmåtar og verktøy for å løyse problem, kjenne til ulike reknemåtar.

Munnlege ferdigheiter – det å kunne lytte, tolke, forstå, kunne bruke ulike uttrykksmåtar, kommunikasjon, drøfing, gi respons, reflektere, vurdere.

Digitale ferdigheiter – det å kunne innhente og behandle informasjon, vere kreativ og skapande med dei digitale ressursane, kommunisere og samhandle digitalt, ha gode strategiar for bruk av nettet.

For meir omfattande kartlegging av desse ferdigheitene bruker Gløde Netped sine verktøy «Rådgiveren»og «Veilederen». Du vil få tilbod om dette via din veileder dersom dette er eit hensiktsmessig tilbod for deg.

Kartleggingsverktøy

Ved hjelp av ein del enkle verktøy hos Kompetanse Norge kan du teste deg sjølv og sjå korleis dine ferdigheiter er. Resultata frå testene gir deg også tips og råd for korleis du kan utvikle deg vidare.

Lesetesten

Lesetest på 10 minutt. Testen er laga for alle som ønsker å få ein peikepinn på eigne leseferdigheiter. Sjå her for meir informasjon.

Ellers finn du også

Reknetesten

Reknetesten gir deg ein pekepinn på kva nivå du ligg på i rekning. 30 oppgåver på ulikt nivå. Sjå her for meir informasjon.

Ellers finn du også

Digitaltesten 

Todelt test med ulike oppgåvetypar.

Ellers finn du også

Munnleg test 

Ein test som kan gi deg nokre svar på korleis du er til å lytte og til å kommunisere.

Ellers finn du også

Grunnleggande ferdigheiter i kvardagen

  • Kompis – eit spel der du trener på omstillingskompetanse
  • Smarte valg – e-læringskurs i personlig økonomi

Meir informasjon om grunnleggande ferdigheiter finn du hos Utdanningsdirektoratet.

Click here to add your own text